Oldal kiválasztása

Fogyasztói tájékoztató

T-IRODA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ

 „Bérleti szerződés-minta” értékesítéshez

Hatályos: 2019. szeptember 1. napjától

NYOMATÉKOSAN FELHÍVJUK FOGYASZTÓINK FIGYELMÉT, hogy a jelen szerződés (ÁSZF) megkötését megelőzően annak rendelkezéseit ténylegesen elolvasni, értelmezni szíveskedjenek.

Szolgáltató – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § szerinti- szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:

 1. A szolgáltatás lényeges tulajdonságai

Szolgáltató mintegy 15 éves szakmai gyakorlata/tapasztalata alapján kidolgozott olyan kb Oldalak száma: 9 szavak száma: 4264  „Bérleti szerződés-mintát”, amely magában foglalja a szerződés érvényességéhez szükséges kötelező tartalmi elemeket, valamint mindazokat a lényeges vagy lehetséges körülményeket, amelyek valamely lakó-, vagy egyéb ingatlan tartós, vagy rövid távú bérbeadása kapcsán rendszerint felmerülnek. A „Bérleti szerződés-minta” kitér az ingatlanok bérbeadása kapcsán felmerülő valamennyi gyakorlati problémára, azok – mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő – lehetséges szabályozására annak érdekében, hogy a bérbeadók a lehető legnagyobb védelmet élvezzék és a lehető legkisebb kockázatvállalás mellett adhassák bérbe ingatlanjaikat. (ÁSZF 2.2. pontja)

 • Szolgáltató neve

T-IRODA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság

 • A Szolgáltató székhelye, postai címe, telefonszáma és elektronikus levelezési címe

Székhelye: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 9.

Postai címe: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 9.

Telefonszám: 36 30 574 9730

Elektronikus levelezési cím: e@toldy.hu

 • A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye és címe

1165 Budapest, Farkasszőlő utca 9.

 • Panasz

Panaszait a fenti postai címre, valamint e@toldy.hu elektronikus levelezési címre címezheti.

 • „Bérleti szerződés-minta’ ellenértéke

Bérleti szerződés-minta’ ellenértékének adóval megnövelt teljes összegétÁSZF 3.2. pontja szerint – a Szolgáltató webáruháza tartalmazza. Az ellenérték mindig forintban kerül meghatározásra, amely összeg bruttó összeg (ÁFA összegét tartalmazza). A Fogyasztót egyéb fizetési kötelezettség (kezelési költség, posta költség stb.) nem terheli.

 • Termék

A szerződés kizárólag egy konkrét termékre „Bérleti szerződés-minta” megvásárlására szól.

 • A szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz (telefon, mobiltelefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, laptop, stb.) használata esetén a Fogyasztó elektronikus hírközlő szolgáltatója – közöttük létrejött szerződés alapján – díjat számíthat fel. A Fogyasztót a Szolgáltatóval folytatott bármely telefonos kapcsolatfelvétel esetén kizárólag normál hívásdíj terheli, figyelemmel arra, hogy a Szolgáltató emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.
 • A Fogyasztó két féle fizetési mód közül választhat.

Bankkártyás fizetési mód esetén, a teljesítést követően a vásárolt termékre vonatkozó letöltési linket a Fogyasztó által megadott email címre azonnal megküldjük.

Átutalással történő teljesítés esetén a Szolgáltató a vételár bankszámláján történő tényleges jóváírását követő 2. .napon belül a vásárolt termékre vonatkozó letöltési linket megküldi a Fogyasztó által megadott email címre.

A letöltési link mindkét esetben 7 napig elérhető, azaz a Fogyasztó 7 napig tudja azt letölteni.

 1. A panaszkezeléssel kapcsolatos rendelkezéseket az ÁSZF 7. pontja tartalmazza.
 2. Fogyasztó a – OTP Mobil Kft. által fejlesztett és üzemeltetett, SimplePay online fizetési oldalon lévő„FIZETEK” gomb megnyomása előtt a vásárlást bármikor megszakíthatja. A Fogyasztó a vásárlást követően elállási/felmondási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek. m.) pontja alapján – figyelemmel az előzetes nyilatkozataira isnem gyakorolhatja.
 1. Szavatosság/jótállás:

Szolgáltató szavatolja, hogy a Vásárló által megvásárolt termék a letöltés napján hatályos jogszabályoknak megfelel.

A Szolgáltató által értékesített „bérleti szerződés-mintára a 151/2003. (IX.22.) a Korm. rendelet szerinti jótállási kötelezettség nem vonatkozik.  A Szolgáltató Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve a kellékszavatosságra és termékszavatosságra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletének rendelkezésre bocsátásával teljesíti.

 1. A Szolgáltató Ügyfélszolgálatot nem működtet. 
 1. Nem áll rendelkezésre a Vásárlókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex.
 1. A bérleti szerződés mintát bármely .docx kiterjesztés kezelni képes szoftverrel képes megnyitni, szerkeszteni. Ajánlott szoftver: Microsoft Word, legalább 2007-es verziója. Az egyéb verziókon a dokumentum megjelenése eltérhet, melyért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 1. A Fogyasztót az ellenérték megfizetésén túlmenően egyéb költség nem terheli. Fogyasztók panaszaikkal elsősorban az illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei a következő honlapon találhatóak: http://jarasinfo.gov.hu/

Fogyasztónak lehetősége van a Békéltető Testülethez fordulni. A Békéltető Testületek alapvető célja az, hogy egy olyan gyors, független szakmai és olcsó vitarendezési lehetőséget adjanak a fogyasztók számára, mellyel elkerülhetik a bírósági eljárások útvesztőit, igényeiket azonban hatásosan tudják érvényesíteni. A békéltető testületek alapvető intézményi és eljárási szabályairól a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezik. A Békéltető Testület a gazdasági kamarák mellett működik, de eljárásában független testület, tagjait egyenlő arányban a gazdasági kamarák, másrészt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek delegálják, döntéseiben nem befolyásolható egyéb szervezetek által. Ezzel a követelménnyel biztosított, hogy az adott ügyben eljáró testületi tagok az ügyet pártatlanul, részrehajlás nélkül döntsék el.

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

Vállalkozás székhelye szerinti illetékes Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

URL: http://bekeltet.hu/