Oldal kiválasztása

ÁSZF

T-IRODA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

(ÁSZF)

„Bérleti szerződés-minta” értékesítéshez

Hatályos: 2019. szeptember 1. napjától

1.        Szolgáltató adatai, elérhetőségei, táhelyszolgáltató

1.1.        Szolgáltató neve és címe:

Szolgáltató neve: T-IRODA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: Cg.01-06-763168

Adószáma: 21911651-1-42

Székhelye: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 9.

E-mail címe: iroda@berletiszerzodes.hu

Honlapjának címe: www.berletiszerzodes.hu

Telefonszám: 36 30 574 9730

(továbbiakban: Szolgáltató)

1.2.        Tárhelyszolgáltató adatai

WEB-SERVER KFT.

4024 Debrecen, Kossuth u. 42. 2/5.

Tel.: +36 52 541 346

E-mail: info@web-server.hu

2.        Fogyasztó

Azon természetes személyek, akik a szerződés tárgyát képező terméket „Bérleti szerződés-mintát” a Szolgáltató web-áruházán keresztül vásárolják meg.

Szolgáltató által működtetett web-áruházban www.berletiszerzodes.hu 16. életévét be nem töltött személy nem vásárolhat, tekintettel a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) 8. cikk (1) bekezdésében meghatározott adatvédelmi szabályokra. Ezzel kapcsolatban a Szolgáltató, a Fogyasztó – vásárlás során, a honlapon tett – kifejezett nyilatkozatát tekinti irányadónak.

3.        Termék adatai

3.1.        Általános adatok

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) meghatározzák a T-IRODA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság, mint Szolgáltató által a www.berletiszerzodes.hu holnapján keresztül kínált „Bérleti szerződés-minta” (szerződés szerinti termék) értékesítésének/vásárlásnak feltételeit.

Szolgáltató a „Bérleti szerződés-minta” értékesítésén túlmenően egyéb terméket/szolgáltatásthonlapján keresztül jelenleg nem értékesít. A „Bérleti szerződés-minta” értékesítése nem engedélyköteles.

3.2.        Termék leírása

Szolgáltató mintegy 15 éves szakmai gyakorlata/tapasztalata alapján kidolgozott egy olyan.9 oldalas, kb. 4200 szavas terjedelmű „Bérleti szerződés-mintát”, amely magában foglalja a szerződés érvényességéhez szükséges kötelező tartalmi elemeket, valamint mindazokat a lényeges vagy lehetséges körülményeket, amelyek valamely lakó-, vagy egyéb ingatlan tartós, vagy rövid távú bérbeadása kapcsán rendszerint felmerülnek. A „Bérleti szerződés-minta” kitér az ingatlanok bérbeadása kapcsán felmerülő valamennyi gyakorlati problémára, azok – mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő – lehetséges szabályozására annak érdekében, hogy a bérbeadók a lehető legnagyobb védelmet élvezzék és a lehető legkisebb kockázatvállalás mellett adhassák bérbe ingatlanjaikat.

Szolgáltató a Fogyasztó által megvásárolt szerződés-mintát WORD formátumban (.docx), elektronikus úton, letöltési link megküldésével a vételár teljesítését követően bocsátja a Fogyasztó rendelkezésére.

FELHÍVJUK FOGYASZTÓINK FIGYELMÉT, hogy a szerződés szerinti termék „Bérleti szerződés-minta” olyan nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom, amelynek letöltéséhez szolgáló „letöltési link” megküldése (teljesítés megkezdése) a Fogyasztó előzetes beleegyezésén alapul. A Fogyasztó ezen előzetes beleegyezés megadásával egyidejűleg nyilatkozik arról is, hogy a letöltési link megküldésével egyidejűleg elveszíti a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 20.§. szerinti, indokolás nélküli elállási jogát.

A WORD formátum alkalmas arra, hogy a Vásárló a szerződés-minta alapján, a konkrét körülmények, valamint a kialkudott feltételek ismeretében, elkészítse/megszerkessze saját bérleti szerződését.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra: hogya www.berletiszerzodes.hu honlapjánértékesítésre kínált „Bérleti szerződés-mintát” a változó jogszabályi környezetnek megfelelően, valamint a Szolgáltató által idő közben szerzett további gyakorlati tapasztalatok alapján folyamatosan megújítsa, kiegészítse.

3.3.        Ellenszolgáltatás

3.2. pontban körülírt szerződés szerinti termék ellenértékét Szolgáltató bruttó 4.990,- Ft-ban, azaz Négyezerkilencszázkilencven forintban határozza meg.

A termék ellenértékeként megjelölt összeg (ellenszolgáltatás) bruttó összeg, amely tartalmazza a Vásárló által ténylegesen fizetendő teljes árat. Tartalmazza tehát, a termék nettó árát, az ÁFA összegét, és a terméket terhelő esetleges egyéb terheket is. Fogyasztót, a fenti bruttó összegen felül egyéb fizetési kötelezettség nem terheli.

4.        Szerződés megkötése és feltételei

4.1.        A vásárlás menete

Fogyasztó a web-áruházon keresztül az alábbi lépések megtételével tud vásárolni.

4.1.1.        Kosár tartalma, kapcsolati és számlázási adatok

KOSÁR  gomb megnyomását követően megjelenő (nevezzük át az Árak és megrendelés gombot!!!)

 • „1. lépés: Kapcsolati adatok”: név, email, telefonszám megadása
 • „2. lépés: Számlázási adatok” számlázási név, irányítószám, város, utca, házszám megadása
 • „termékre vonatkozó adatok”: mennyiség megadása; kupon kód érvényesítése

4.1.2.        Rendelés ellenőrzése:

FIZETÉS gomb megnyomását követően megjelenő ablakban ellenőrizhetők a rendelés adatai, az adatbeviteli hibák (pl.: „félrekattintás) azonosítása és kijavítása a megrendelésé elektronikus úton való elküldése előtt elvégezhető.  (adatok javítás gomb megnyomása után vissza kellene a rendszernek léptetni a vásárlót a KOSÁR oldalra)

4.1.3.        Fogyasztó nyilatkozatai

Az alábbi nyilatkozatok megtétele nélkül a vásárlás nem folytatható. A nyilatkozatban megjelölt dokumentumok (ÁSZF; Fogyasztói Tájékoztató; Adatvédelmi Tájékoztató) a Szolgáltató és a Fogyasztó között megkötésre kerülő szerződés elválaszthatatlan részévé válnak.

Dokumentumokat azok aktív linkjére kattintva ismerheti meg, amelyek kattintást követően új oldalon teljes terjedelmükben jelennek meg. A dokumentumok PDF formátumban letölthetők, ill. kinyomtathatók. PDF dokumentum megnyitásához az internetről ingyenesen letölthető, Adobe Reader programra van szükség.

Nyilatkozat:

Kijelentem, hogy 16. életévemet betöltöttem és  az Általános Szerződési Feltételeket; Fogyasztói/Vásárlói Tájékoztatót, valamint az Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem, azokat elfogadom. A fizetés gombra kattinva kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a T-IRODA Bt., mint Szolgáltató megkezdje a teljesítést (rendelkezésemre bocsássa a „Bérleti szerződés-mintát”), és tudomásul veszem, hogy a „Bérleti szerződés-minta” megérkezésével elveszítem elállási jogomat.

4.1.4.        Fizetés

„FIZETÉS” gomb megnyomásávalátkerül – az OTP Mobil Kft. (OTP Csoport tagja) által fejlesztett és üzemeltetett – SimplePay online fizetési rendszerre, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.

„FIZETEK” gomb megnyomásával visszavonhatatlan fizetési kötelezettsége keletkezik.

A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.

A fizetés eredményéről (sikeres vagy sikertelen fizetés) Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a SimplePay visszairányítja a Szolgáltató oldalára.

4.2.        Szerződés visszaigazolása

A Szolgáltató a felek között létrejött szerződést akként igazolja vissza, hogy vásárlást visszaigazoló email-t küld a Fogyasztónak, amelyben aktív linkként elérhetővé és kinyomtathatóvá teszi a szerződés elválaszthatatlan részét képező Vásárlási Tájékoztatót, Adatvédelmi Tájékoztatót és az ÁSZF-t. Amennyiben a Fogyasztó a fenti visszaigazolást a megadott email címen bármely okból a sikeres fizetést követő 1 órán belül nem kapná meg, úgy kérjük, haladéktalanul jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

E-mail címe: e@toldy.hu

Telefonszám: 36 30 574 9730

Szolgáltató a visszaigazolást ebben az esetben ismételten megküldi Fogyasztó részére.

Amennyiben a visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Fogyasztóhoz nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

4.3.        Szerződés nyelve, szerződés iktatása

Szolgáltató és Fogyasztó közötti szerződés magyar nyelven jön létre, amely szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató nem iktat. Az így létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Fogyasztó által elktronikusan megadott személyes adatok (név, lakcím, telefonszám, email; számlázási és postázási adatok) jelen ÁSZF rendelkezései, az Adatvédelmi Tájékoztató; a Szolgáltató által küldött Vásárlást visszaigazoló email; továbbá az ellenszolgáltatás teljesítéséről szóló számla.

5.        Teljesítés

Szolgáltató a „Bérleti szerződés-minta” letöltésére vonatkozó linket a Fogyasztó teljesítését követően, az általa megadott e-mail címre azonnal kézbesíti. Amennyiben a letöltési link a Fogyasztó teljesítését követően a megadott email címre bármely okból nem érkezne meg, úgy azt, a Fogyasztó az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen jelezheti a Szolgáltató felé, aki köteles haladéktalanul intézkedni a letöltési link megküldése érdekében.

E-mail címe: e@toldy.hu

Telefonszám: 36 30 574 9730

6.        Elállási jogról való tájékoztatás

Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§ szerinti – vásárlástól számított 14 napon belüli, indokolás nélküli egyoldalú – elállási/felmondási jogát elveszíti, azokat nem gyakorolhatja a vásárlást megelőzően tett alábbi nyilatkozatai alapján figyelemmel a rendelet 29. § (1) bekezdés m.) pontjára:

 • Fogyasztó a szerződés megkötését megelőzően kifejezetten beleegyezett abba, hogy a Szolgáltató jogosult a teljesítést megkezdeni
 • Fogyasztó a szerződés megkötését megelőzően kifejezetten tudomásul vette, hogy a Szolgáltató általi teljesítés megkezdését követően elveszíti egyoldalú elállási/felmondási jogát.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet „29. § (1) bekezdés m.) pontja alapján  „A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogá a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”

7.        Fogyasztói panaszok kezelésének folyamata

7.1.        Általános szabályok

Fogyasztó panaszát a Szolgáltató 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 9. sz. alatti székhelyén postai úton, vagy iroda@berletiszerzodes.hu elektronikus levelezési címén jogosult írásban vagy szóban 36 30 574 9730 telefonszámon előterjeszteni.

7.1.1.        Szóbeli panasz

Szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja.

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról, és az azzal kapcsolatos álláspontjáról köteles jegyzőkönyvet felvenni, annak másolati példányát a Fogyasztónak átadni/megküldeni.

A jegyzőkönyvben rögzített panaszt a Szolgáltató 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni. (EZ NEM KELL JEGYZŐKÖNYVBEN VÁLASZLOD MEG)

7.1.2.        Írásbeli panasz

Szolgáltató az írásbeli panaszt annak átvételét követő 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni annak közlése iránt.

Szolgáltató a panasz kivizsgálását követően, amennyiben annak tartalmával egyetért, haladéktalanul orvosolja.

7.1.3.        Panaszról felvett jegyzőkönyv

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmazza:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet, ill. válasza másolati példányát 5 évig megőrzi.

8.        Jogorvoslat

8.1.        Panasz elutasítása

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A fogyasztói tájékoztatásnak tartalmaznia kell, az illetékes hatóság, ill. a fogyasztó lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos, internetes elérhetőségeit, valamint levelezési címeit.

8.2.        Járási hivatalok

Fogyasztók panaszaikkal elsősorban az illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei a következő honlapon találhatóak: http://jarasinfo.gov.hu/

8.3.        Békéltető Testület

Fogyasztónak lehetősége van a Békéltető Testülethez fordulni. A Békéltető Testületek alapvető célja az, hogy egy olyan gyors, független szakmai és olcsó vitarendezési lehetőséget adjanak a fogyasztók számára, mellyel elkerülhetik a bírósági eljárások útvesztőit, igényeiket azonban hatásosan tudják érvényesíteni. A békéltető testületek alapvető intézményi és eljárási szabályairól a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezik. A Békéltető Testület a gazdasági kamarák mellett működik, de eljárásában független testület, tagjait egyenlő arányban a gazdasági kamarák, másrészt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek delegálják, döntéseiben nem befolyásolható egyéb szervezetek által. Ezzel a követelménnyel biztosított, hogy az adott ügyben eljáró testületi tagok az ügyet pártatlanul, részrehajlás nélkül döntsék el.

A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

Vállalkozás székhelye szerinti illetékes Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület székhelye:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

URL: http://bekeltet.hu/

8.4.        Bíróság

A szerződő felek kikötik, hogy amennyiben jelen jogviszonyból fakadóan a feleknek bármilyen vitájuk lenne, úgy a peres eljárás lefolytatására a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járásbíróság/törvényszék jogosult hatáskörtől függően.

9.        Vegyes rendelkezések

9.1.        Magatartási kódex

Szolgáltató rögzíti, hogy a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló (2008. évi XLVII.) törvény szerinti magatartási kódex, az általa nyújtott termék tekintetében nem áll rendelkezésre, ilyenhez nem csatlakozott.

9.2.        Jogszabályok

A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben

 • a fogasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései alkalmazandóak.

9.3.        ÁSZ egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani, amely változásokról a Vásárlót – a módosított ÁSZF hatályba lépését megelőző tíz nappal – annak www.berletiszerzodes.hu  weboldalon történő közzétételével értesíti. A módosított ÁSZF kizárólag a módosítás közzétételét követően megkötött szerződések tekintetében hatályos. A korábbi ÁSZF alapján megkötött szerződések tartalmát a módosítás nem érinti.

A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés valamely rendelkezése érvénytelen lenne, úgy a részleges érvénytelenség szabályait alkalmazzák, az érvénytelenséggel nem érintett részek érvényesek és hatályosak maradnak.

Hatályos: 2019. szeptember 1.

T-IRODA   Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság