Oldal kiválasztása

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1           Adatkezelő

Neve: T-IRODA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság

Nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: Cg.01-06-763168

Adószáma: 21911651-1-42

Székhelye: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 9.

Postai címe: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 9.

E-mail címe: iroda@berletiszerzodes.hu

Honlapjának címe: www.berletiszerzodes.hu

Telefonszám: 36 30 574 9730

(továbbiakban: Adatkezelő)

2           Adatfeldolgozó:

Könyvelő

Hatháziné Tucsek Mónika

2310 Szigetszentmiklós, Szöcske u. 9.

e-mail: tucsek.monika@gmail.com

3           Általános tájékoztatás

3.1         Bevezetés

A T-IRODA Bt., mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő) tájékoztatja www.berletiszerzodes.hu oldalon keresztül vásárlókat (továbbiakban: érintett) az általa végzett személyes adatkezelésekről.

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy az megfeleljen az Európai Unió Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének (továbbiakban: Rendelet), amely alapvetően szabályozza a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmét és az ilyen adatok szabad áramlását.

3.2         Tájékoztatás célja

A Tájékoztató célja azoknak az adatkezelési tevékenységeknek a megismertetése az érintett magánszemélyekkel, amelyekben társaságunk a www.berletiszerzodes.hu holnapon keresztül történő vásárlással kapcsolatban az érintettek személyes adatit kezeli. A Tájékoztató az érintettek számára a jogi garanciákat, az adatkezelő számára a megfelelést biztosítják, és azt utólag igazolni is tudja (elszámoltathatóság) mind az adatvédelmi hatóság, mind az érintett magánszemélyek felé.

3.3         Érintettek jogai

Adatkezelő az adatkezelés teljes életciklusában – az adat felvételétől annak törléséig – köteles biztosítani, hogy a magánszemélyek – a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén – az érintetti jogaikat gyakorolhassák.

Az érintetteket személyes adatainak kezelésével kapcsolatos az alábbi jogok illetik meg:

 • Előzetes tájékoztatáshoz való jog,
 • Hozzáférési jog,
 • Helyesbítéshez való jog,
 • A törléshez / ”elfeledtetéshez” való jog,
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség,
 • Az adathordozhatósághoz való jog,
 • A tiltakozáshoz való jog,
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást,
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről,
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósághoz való fordulás joga),
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,
 • Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

Az egyes jogok részletes tartalmát a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 9./ pontja tartalmazza.

4           ALAPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg – törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Különleges adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

5          Adatkezelési tevékenységek

5.1         Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés

www.berletiszerzodes.hu honlapon regisztrációra nincs mód.

www.berletiszerzodes.hu honlapon jelenleg kizárólag „Bérleti szerződés minta” elektronikus úton történő megvásárlására van lehetőség.

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy:

 • www.berletiszerzodes.hu holnapon keresztül történő vásárlás során kizárólag a saját személyes adataikat adhatják meg!
 • Amennyiben nem a saját adataikat közlik, úgy az Érintett hozzájárulásának beszerzése az adatközlő személy kötelessége.
 • 16. életévüket be nem töltött személyek a www.berletiszerzodes.hu honlapon keresztül nem jogosultak vásárlásra.

5.1.1           Kezelt adatok köre:

Megrendelés esetén kizárólag az alábbi személyes adatokat kérjük megadni:

 1. név
 2. számlázási cím
 3. e-mail cím
 4. telefonszám

5.1.2           Adatkezelés célja:

a weboldalon keresztül történő vásárlás biztosítása, illetve a megrendelés teljesítésének lehetővé tétele

5.1.3           Adatkezelés jogalapja:

szerződés teljesítése

5.1.4           Adatok törlésének határideje:

Az adatkezelő a szerződéssel kapcsolatos adatokat az adóügyi és számviteli elszámolásához elengedhetetlenül szükséges ideig kezeli (adóügyi és számviteli bizonylatok). Az adózással összefüggésben az adatokat az adóbevallás évét követő 5 évig, míg a számviteli bizonylatokat 8 évig kezeli. Az adatkezelési határidő lejártát követően az adatkezelő a papíralapú dokumentumokat megsemmisíti, az elektronikusan kezelt adatokat visszaállíthatatlanul törli.

A fenti körbe nem tartozó személyes adatokat a szerződés teljesítését követő 30 napon belül automatikusan töröljük.

5.1.5           A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Az adatkezelő az Érintett személyes adatait az arra jogosult hatóságok részére adja át (pl.: NAV). Megismerhetik az adatokat konkrét eljárásban a jogszabály alapján arra feljogosított szervezetek, személyek, így a rendvédelmi szervek, ügyészség, bíróságok annyiban és olyan mértékben, amely a megkeresésük, jogszabályban előírt kötelezettségük céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

5.1.6           Adatok megismerésére jogosultak köre:

adatkezelő ügyvezetője, Kondé Attila

6          Az adatkezeléshez történő hozzájárulás lépései:

Az adatközlő személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását awww.berletiszerzodes.hu honlapon a vásárlás folyamán közvetlenül a rendelés elküldését megelőzően adhatja meg oly módon, hogy az Adatvédelmi tájékoztató link mellett megjelenő kis négyzetbe kattintással egy „X”-et helyez. E hozzájárulás megadása nélkül nem tud megrendelést leadni Társaságunknál, így rendelését honlapunkon keresztül nem tudja elküldeni.

Az Adatvédelmi tájékoztató az „Elküld” gomb feletti sorban található.

Hozzájárulása megadása előtt az „Adatvédelmi Tájékoztatót” annak aktív linkjére kattintva ismerheti meg, amelyek kattintást követően új oldalon teljes terjedelmében jelenik meg. A dokumentum PDF formátumban letölthető, ill. kinyomtatható. PDF dokumentum megnyitásához az internetről ingyenesen letölthető, Adobe Reader programra van szükség.

Adatvédelmi Tájékoztatónk a www.berletiszerzodes.hu honlap láblécében is folyamatosan elérhető.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy központi email címünkre közvetlenül küldött elektronikus levelekben (email) vagy székhelyünkre címzett és postai úton érkező levelekben szereplő esetleges személyes adatok kezelésére szintén a fenti eljárást alkalmazzuk.

7          HÍRLEVÉLLEL

Tájékoztatjuk, hogy hírlevelet csak akkor küldünk az Ön részére, ha Ön kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevélküldési tevékenység céljából a személyes adatai kezelhessük.

Adatkezelés

 • jogalapja: önkéntes hozzájárulás
 • célja: hírlevélküldés
 • időtartama: a hírlevélről történő leiratkozásig

Kezelt adatok köre: e-mail cím, megszólítás

A hírlevélről bármikor feltétel nélkül leiratkozhat a hírlevélben található link segítségével.

8          A SÜTIK (COOKIE-K) ALKALMAZÁSA

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a honlapon kizárólag olyan sütiket használunk, amelyekhez külön hozzájárulás beszerzésére nincs szükségünk.

Sütik kezelése/törlése:

A sütik szerepéről részletesebben a Társaság a Szabadságjogokért www.nopara.org címen, vagy az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetségnek a ttp://www.youronlinechoices.com/hu/ honlapján tájékozódhat.

További tájékoztatók a sütikkel kapcsolatban – leggyakrabban használt böngészők esetén – az alábbi linkeken érhetők el:

 • Googlechrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
 • MozillaFirefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

9          ÉRINTETT JOGAI

9.1         Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Az érintett magánszemély bármikor jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról érthető tájékoztatást kapjon, ez a joga fennáll különösen az adatkezelés megkezdését megelőzően is.

9.2         Hozzáférési jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tömör, közérthető választ kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelését végzik-e aktuálisan, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

9.3         Helyesbítéshez való jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hibás, hiányos személyes adatok módosítását, kiegészítését.

9.4         A törléshez / ”elfeledtetéshez” való jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni bizonyos esetekben.

Az érintettnek ez a joga különösen a hozzájárulása alapján kezelt személyes adataihoz kapcsolódóan áll fent, bizonyos más esetekben, így többek között a jogi kötelezettség teljesítése alapján kezelt adatok esetén pedig kifejezetten korlátozott ez a joga.

9.5         Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha bizonyos meghatározott feltételek teljesülnek. Ez az esetkör leginkább egy bizonyos adatkezelési állapot rögzítésére szolgál, amely akár egy jogvitás helyzet előzménye vagy már maga a konkrét vitás helyzet is lehet.

9.6         A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat minden helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akikkel a személyes adatot közölték. Kivétel: nem várható el ezen kötelezettség teljesítése, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

9.7         Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

9.8         A tiltakozáshoz való jog

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az 

 • adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve ha
 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

9.9         Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – (pl. profilalkotás) – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintett magánszemély ilyenkor kérheti a kézi, emberi beavatkozást és döntésalkotást.

9.10     Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, abban az esetben az Adatkezelő – indokolatlan késedelem nélkül – tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

9.11     A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósághoz való fordulás joga)

Az érintett magánszemély jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

9.12     A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ez a jog akkor is fennáll, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

9.13     Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait.

Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy a fenti jogait írásban postai úton a 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 9. címére küldött küldeményben , vagy elektronikusan iroda@berletiszerzodes.hu e-mail címen gyakorolhatja.

Az érintett magánszemélynek joga van a tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt tenni. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de minimálisan az érintetti kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintett magánszemélyt a jogai gyakorlására irányuló kérelmében foglaltak teljesítéséről, a kérelem esetleges elutasításáról és a jogorvoslati lehetőségekről.

10      JOGORVOSLATOK

10.1     Bíróság

Ön információs önrendelkezési jogának bármely módon történő megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

10.2     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (NAIH) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

10.2.1        NAIH elérhetőségei:

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

11      FOGALMAK (GDPR)

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv; (érintett NAIH)

12      Vegyes rendelkezések

Adatkezelő ajelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor jogosult megváltoztatni – annak érdekében, hogy a társaság adatkezelési gyakorlata megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi elvárásoknak. Az adatvédelmi tájékoztató változásáról az Érintettek elsődlegesen a társaság honlapján (www.berletiszerzodes.hu) szerezhetnek tudomást.

Amennyiben cégünk adatkezelésével kapcsolatosan bármely kérdése van, kérjük keressen bennünket bizalommal. Elérhetőségeink:

neve: T-IRODA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság

Székhelye: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 9.

E-mail címe: iroda@berletiszerzodes.hu

Telefonszám: 36 30 574 9730

Hatályos: 2019. szeptember 1.