Oldal kiválasztása

Birtokbaadási jegyzőkönyvet kell készítenie a bérbeadónak, ha új bérlő költözik a bérleménybe.

Milyen kötelező elemei vannak és mit kell tartalmaznia a birtokbaadási jegyzőkönyvnek?

Az alábbiakban erről lesz szó és mutatunk rá egy mintát is, hogyan kell kinéznie egy birtokbaadási jegyzőkönyvnek.

A birtokbaadási jegyzőkönyv egy olyan formanyomtatvány, melyet előre el lehet készíteni, a kitöltésre váró részeket szabadon lehet hagyni és azokat az adatokat a birtokbaadáskor beleírni. A birtokbaadási jegyzőkönyvnek vannak kötelező elemei, melyek nélkül az nem készülhet el. Ha a jegyzőkönyvben nem szerepelnek az alábbi kötelező elemek, a birtokbaadás ténye nem valósul meg.

A birtokbaadási jegyzőkönyv kötelező elemei:

1. Mikor készült? A pontos dátum: év, hónap, nap, óra és perc megjelölése

Készült: 2019. március 26-án 10 óra 30 perckor…

2. Hol készült? A pontos cím (bérlemény címe: irányítószám, település neve, utca, házszám, emelet, ajtó) megjelöléssel.
A birtokbaadási jegyzőkönyvet célszerű abban a bérleményben elkészíteni (vagy a formanyomtatványt kitölteni), amely a bérlő birtokába kerül.

… 1144 Budapest, Nagybecskerek utca 43. X. emelet 23. sz. alatti ingatlanban…


3. Hány példányban készült? A birtokbaadási jegyzőkönyvet minimálisan 2 példányban kell elkészíteni, melynek egy példánya a bérbeadóé, másik példánya a bérlőjé. Ettől függetlenül készülhetnek további példányok is, ha több szereplős az ügylet. Fontos, hogy előre kinyomtatott birtokbaadási jegyzőkönyv esetén minden példányon – és ezt a tanúknak kell ellenőrizniük! – ugyanazok a beírt adatok szerepeljenek.
Szerencsés, ha az előre kinyomtatott birtokbaadási jegyzőkönyv kitöltéséhez van a kezünk ügyében egy indigó, melynek a 2 papír közé való helyezésével lerövidíthetjük a másolási időt! 🙂

… 2 példányban.


4. Kik és milyen minőségben vannak jelen a birtokbaadáskor? A jegyzőkönyvben szerepelnie kell a bérbeadónak (vagy a bérbeadó meghatalmazottjának) és a bérlőnek (vagy a bérlő meghatalmazottjának) neve és minősége (vagyis, hogy milyen szerepkörben van jelen a birtokbaadáskor, pl. meghatalmazott, bérlőtárs, stb.)

Jelen vannak: Kiss Józsefné bérbeadó és Nagy János bérlő vagy

Jelen vannak Kiss Józsefné bérbeadó meghatalmazásával Kiss József családtag és Nagy János bérlő meghatalmazásával Nagy Erika bérlőtárs.


5. Rövid leírás arról, hogy a birtokbaadást milyen események előzték meg, pl. bérleti szerződés megkötésének / aláírásának dátuma – alapján készült.

Jelen birtokbaadási jegyzőkönyv a 2019. március 20-án megkötött bérleti szerződés alapján készült.

Mit kell tartalmaznia egy birtokbaadási jegyzőkönyvnek?

KÖZMŰÓRÁK

A birtokbaadási jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell – akár táblázatos formában – a bérlemény közműveinek felsorolását, azok gyári számát, a birtokbaadáskor közösen (bérbeadó és bérlő által leolvasott) közműórák (áram, víz, gáz, hő, stb.) aznapi állását.

A közműórák leolvasása történhet fotózással vagy fényképezőgép, telefon hiánya esetén szemrevételezéssel is. Fontos, hogy a birtokbaadási jegyzőkönyv tartalmazza a közműórák számát is a könnyebb és későbbi beazonosítás miatt. Ha több mérő van (pl. áramnál a nappali árammérőn kívül vezérelt /éjszakai/ árammérő is működik, vagy vízórák esetén) minden mérőóra (gyári számát) és a mérő állását rögzíteni kell. (A mérőórák számlapján szereplő kerek összeget kell rögzíteni, a tizedesvessző utáni szám elhanyagolható, mert diktáláskor is csak egész számot kell rögzíteni.)

Az induló óraállást egész számmal kell rögzíteni és mellé kell írni a mértékegységet is. Áramnál és hőmennyiségmérőnél kWh (kilowattóra), gáz és víz esetén m3 (köbméter)

Bérlő az ingatlant a következő közüzemi mérőóra állásokkal veszi át:

Mérő megnevezéseMérőóra gyári
száma
Induló óraállás
Árammérő (vezérelt/éjszakai)
Árammérő (nappali)
99005247955
99005248792
9057 kWh
54790 kWh
Gázóra
Hőmennyiségmérő
1801175926
2014-159670
511 m3
38839 kWh
Vízóra 1. (hideg)181335507 481 m3
Vízóra 2. (meleg)180895768 370 m3

A birtokbaadási jegyzőkönyvbe a fentieken kívül az alábbi szövegrészek is belekerül(het)nek:

Bérbeadó NEM járul hozzá a közüzemi mérőórák Bérlő nevére történő átíratásához. Bérbeadó a közműfogyasztás díjait (számla ellenében) havonta jogosult a Bérlőtől bekérni, melyt Bérlő a havi aktuális bérleti díj megfizetésével egyidejűleg köteles rendezni.

Esetleges mérőcsere, mérőhitelesítés kizárólag Bérbeadó jelenlétében történhet, Bérlő önállóan nem intézheti, jognyilatkozatot nem tehet, alá nem írhat.

LELTÁR

Érdemes a lakásleltárt még a bérbeadás előtt elkészíteni és azt a bérleti szerződés mellékleteként kezelni. „Bérlő a Bérleményt megtekintett állapotban, a mellékletekben részletezett felszereltséggel, ingóság- és hibaleltár szerinti tételekkel és állapotban, közösen rögzített közüzemi mérőóra állásokkal veszi át Bérbeadótól. Bérlő az átvétel napjától teljes felelősséggel tartozik Bérbeadó felé mind a Bérlemény, mind az ingóságok, mind a mérőórák épségének tekintetében. Átadási állapotokat, hiányosságokat, esetleges hibákat Felek rögzítik (digitálisan is).

A bérlet megszűnésekor Felek a mellékleti dokumentációk alapján kötelesek egymással elszámolni. Felek a Bérleményben lévő egyes ingóságokat előzetesen tételesen közösen beárazzák, hogy azok esetleges sérülése, használhatatlanná válása, eltűnése esetén vita nélkül számolhassanak el egymással. Mindazon ingóságokat, melyek a bérlet során megsérültek, használhatatlanná váltak, vagy eltűntek, Bérbeadó jogosult Bérlő részére felszámolni, ezzel egy időben a sérült és anyagilag rendezett tételeket Bérlő köteles elszállítani, miután azok ily módon a tulajdonába kerültek. Abban az esetben, ha az ingóságok árának meghatározásában vita alakul ki a Bérbeadó és Bérlő között, a Bérlő saját költségén értékbecslőt bízhat meg, ellenkező esetben a Bérbeadó által meghatározott érték az irányadó. A bérleti szerződés lejártakor Bérlő köteles a Bérleményt leltár szerinti eredeti állapotában, kitakarítva átadni / visszaszolgáltatni a Bérbeadónak.”

A bérlemény részét képező ingóságok, berendezési tárgyak és felszerelések listája (leltár)

Helyiség neve berendezési tárgy,
felszerelés megnevezése, darabszáma:
Állapota:   Értéke (Ft):
     
     

Felek a fentiekben rögzített tételeket egyenként közösen átnézték – szükség esetén saját megjegyzéseiket alább megteszik -, a rögzített értékeket elfogadják.

Az egyes tételek esetleges sérülése esetén a helyreállítási költséget Bérlő vállalja megfizetni. Amennyiben az gazdaságosan nem javítható, úgy az adott tételt annak rögzített értékén megtéríti Bérbeadónak, mellyel egyidejűleg Bérlő természetesen megszerzi a régi tétel tulajdonjogát, jogosult azt az ingatlanból elszállítani. Bérlő vállalja, hogy a leltárban szereplő tételeket olyan állapotban adja vissza Bérbeadónak, ahogy azokat átvette.

“Felek közösen megállapítják, hogy az ingatlan pl. frissen festett, felújított állapotú / jó állapotú / közepes állapotú /, hibát, hiányosságot nem észleltek, megjegyzéseiket az alábbiakban teszik meg:

Bérbeadó megjegyzései: Tervezzük a bejárati ajtó cseréjét, mely kapcsán 5 ponton záródó műanyag biztonsági ajtó kerül majd beépítésre, VAGY tervezzük inverteres klíma beszerelését, értéknövelés céljából (kb. időpont megjelölésével)”

Bérlő megjegyzései: Tervezzük internet és kábeltévé bekötését a lakásba

Birtokbaadáskor a lakásleltárt is dátumozni kell és azt a szerződő felek aláírásukkal ellátják.

Az ingatlan átadása és átvétele, használata

  • A bérlet tényleges megkezdésének időpontjáig esetlegesen felmerülő, a Bérlemény fenntartásához és használatához szükséges rezsi és közös költség összege – a Bérbeadót terheli. Bérbeadó a Bérleményt Felek által közösen megtekintett, kitakarított, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át. Átadás-átvétel napján Felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni esetleges észrevételeiket, illetve a fennálló állapotokat.
  • Bérbeadó a birtokbaadási jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg Bérlő részére átadja azokat az információkat, melyek elengedhetetlenek (pl. a társasház házirendjét, berendezési tárgyak pl. tűzhely, mosógép, stb. vonatkozó kezelési, használati utasításokat) melyeket Bérlő köteles betartani.
  • Bérbeadó kijelenti, hogy a bérlemény részét képezik jelen bérleti szerződés mellékletében található berendezési és felszerelési tárgyak listája. Bérbeadó hozzájárul, hogy Bérlő a saját szükségleteinek megfelelő berendezési és használati tárgyakat hozzon a bérleménybe. Bérlő az átvétel napjától teljes felelősséggel tartozik Bérbeadó felé mind a Bérlemény, mind az ingóságok, mind a mérőórák épségének tekintetében.

Kulcsok átadás-átvétele

  • Bérlő az átadás-átvétel időpontjában átveszi Bérbeadótól a Bérleményt és annak kulcsait, tételesen rögzítve a birtokbaadási jegyzőkönyvben, pl: 2 db kapukulcs, 2 db hevederzár kulcs, 2 db postaládakulcs, 1 db pincekulcs, stb.
    (Bérbeadó bérlő részére annyi garnitúra kulcsot köteles átadni, ahány nagykorú személy költözik az ingatlanba.)
  • Amennyiben a bérleti időtartam alatt az ingatlanhoz kapcsolódóan valamely zár meghibásodik, megrongálódik, erről Bérlő haladéktalanul értesíti Bérbeadót, és részére az új zárhoz 1 db kulcsot biztosít. Bérlő a Bérbeadótól kapott kulcsokhoz tartozó zárakat önkényesen nem cserélheti le, ehhez Bérbeadó engedélyét kell kérnie és részére borítékban lezárva 1 db kulcsot biztosítania.
  • Bérlő gondoskodni köteles az átvételi állapot megőrzéséről, (a rendeltetésszerű használattal együtt járó csekély állagromlástól eltekintve) a bérlet teljes időtartama alatt. Bérlő köteles a Bérleményt körültekintően, rendeltetésszerűen, mások nyugalmának zavarása nélkül használni.
  • Bérlő a Bérleményben (semmilyen) háziállatot nem tarthat, valamint nem dohányozhat. Ezek figyelmen kívül hagyása a szerződésben foglaltak súlyos megszegése, mely kapcsán rendkívüli felmondásnak van helye.

A birtokbaadási jegyzőkönyv melléklete a bérleti szerződésnek. Erre a bérleti szerződés szövegében is hivatkozni kell.